nap
óra
perc
mp

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben jegyet szeretne vásárolni a KBOSS.hu Kft. rendezvényére, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. A feltüntetett honlap szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szervező rendezveny.szamlazz.hu weblapjának  jogviszonyaira terjed ki.

1. Szolgáltató/Szervező adatai

A szolgáltató neve: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban KBOSS.hu Kft.)

A szolgáltató székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@szamlazz.hu

Adószáma: 13421739-2-41

A szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: NetMasters Europe Kft. (netmasters.hu)

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021. október 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szervező jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, amennyiben a módosítások nem jelentősen hátrányosak Felhasználó/Megrendelő számára. A módosításokat a Szervező legkésőbb azok hatálybalépésekor a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók/Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Felhasználó/Megrendelő számára jelentősen hátrányos módosítás esetén Szervező 15 nappal a hatálybalépés előtt kihirdeti azt, és lehetővé teszi Felhasználó/Megrendelő számára az elállást.

2.3. Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szervező által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szervező fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szervező írásos hozzájárulása nélkül.

 

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szervező kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szervező a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 

3. Megrendelhető szolgáltatások

3.1. A megjelenített szolgáltatások (rendezvények) kizárólag online megrendelést követően látogathatók. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szervező teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.3. Rendezvényen 2 módon lehetséges részt venni: személyesen és online. 

3.4. A személyes és az online részvétel is díjköteles, megrendeléshez kötött. A díjazás eltérhet személyes és online részvételre jogosító jegy vásárlása esetén, erről Szervező a Weboldalon tájékoztatást nyújt. Megrendelésre kizárólag online, a Weboldalon közzétett módon lehetséges.

3.5. Amennyiben technikai hiba miatt meghiúsul a díjköteles online közvetítés, a helyszínen készült felvételt Szervező eljuttatja Megrendelőnek utólagos online megtekintésre. 

3.6. Szervező dönthet úgy, hogy bizonyos előadásokat díjmentesen elérhetővé tesz online, és erről egyértelmű tájékoztatást nyújt Weboldalon. Az online részvétel ez esetben regisztrációhoz kötött. Az online részvétel feltételeit Szervező a regisztráció során megadott e-mail címekre küldött e-mailben részletezi. Szervező fenntartja a jogot, hogy az online kizárólag a rendezvény bizonyos részét közvetítse, és a díjmenetes közvetítés esetleges technikai hibáiért nem terheli felősség. Szervező bármikor dönthet a díjmentes online közvetítés elmaradása mellett.

3.7. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen igényt.

3.8.    Figyelemmel arra, hogy a Rendezvényről készülő felvétel szerzői jogvédelem alatt áll, annak többszörözését és tovább értékesítését a vonatkozó jogszabályok tiltják.

 

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó/Megrendelő a honlapon kiválasztja a rendezvényen való részvétel típusát (személyes vagy online).

4.2. Felhasználó/Megrendelő a részvétel típusának megfelelő űrlap kitöltésével, a szükséges adatok megadásával jelzi részvételi szándékát. 

Az alábbi adatok megadása szükséges:

  • Díjmentes online részvétel esetén: teljes név, e-mail cím
  • Díjköteles személyes és online részvétel esetén: teljes név, e-mail cím, számlázási név, cím és adószám (amennyiben céges számlát igényel a Felhasználó/Megrendelő)

4.3. Online bankkártyás fizetés (OTP SimplePay segítésével)

Díjköteles részvétel esetén az online bankkártyás fizetés teljesülése számít megrendelésnek . A bankkártyás fizetési folyamat biztonságát az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) (továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”). A fizetés során megadott bankkártyaadatok közvetlenül az OTP Mobil Szolgáltató Kft. OTP SimplePay rendszerébe kerülnek, azokat a KBOSS.hu Kft. semmilyen formában nem látja, tárolja, vagy fér hozzájuk.

A bankkártyás fizetéshez a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot kell megadni.

Fizetéshez használható bankkártyák:

  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa
  • American Express

 

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára.

 

További információ: 

4.4. Amennyiben a rendezveny.szamlazz.hu oldalon vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5. Megrendelés összesítése és visszaigazoló levél minden költséget tartalmaz. Sikeres fizetés esetén e-mailes visszaigazolást kap megrendelő, amely a számlát is tartalmazza.

4.6. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a fizetési felületen a „Fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

4.7. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A jelentkezések/megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A jelentkezések/megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szervező minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy fogadta a jelentkezést/megrendelését.

5.2. Megrendelés teljesítettnek számít a rendezvény befejezésekor. 

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Rendezvényt önhibájából nem áll módjában megtartani, köteles erről Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

5.4. Szervező nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

5.5. Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

5.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a járványhelyzet vagy más vis maior esemény által okozott körülményekhez igazodva a rendezvény lemondása vagy korlátozásokkal történő megrendezése mellett döntsön, összhangban az Operatív Törzs és Magyarország Kormánya intézkedéseivel. Szervező ilyen esetben saját hatáskörében dönt a rendezvény más időpontban történő megtartásáról vagy törléséről, valamint a jegyár visszatérítéséről. 

 

6. Elállás, átruházás

6.1. A vásárló elállhat a vásárlástól, legkésőbb a rendezvény megvalósulása előtt 10 nappal vagy amennyiben magánszemélyként vásárol jegyet, a vásárlást követően 14 napig (magánszemély vásárló esetén a két dátum közül a későbbi az elállási időszak utolsó napja). Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy az hello@szamlazz.hu e-mailre jelzi ezirányú szándékát. Az e-mailben szükséges megadnia azt az e-mail címet és nevet, amellyel regisztrált.

6.2. Későbbi lemondás vagy rendezvényről történő előre nem jelzett távolmaradás esetén a vételárat nem áll módunkban visszatéríteni.

6.3. Szervezőnek joga van a Rendezvény időpontjának áthelyezésére. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog.

6.4. A részvételi jogosultság átruházható. Amennyiben megrendelő nem tud részt venni a Rendezvényen, e-mailben kérheti annak átruházását, megjelölve annak teljes nevét és e-mail címét, aki helyette részt vesz az eseményen. Az átruházás legkésőbbi lehetséges ideje: a rendezvény hivatalos kezdési időpontja előtt 24 órával.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Szervező kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szervező nem tartozik felelősséggel.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szervező a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szervező egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szervező és Felhasználó/Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. A Felhasználó/Megrendelő szavatolja a Szervezőnek adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok

helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szervezővel szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szervező megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól/Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó/Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

8. Panaszkezelés rendje

8.1.   Szervező célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2.   Az írásbeli panaszt a Szervező 25 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszokat a jogszabályokkal összhangban lévő panaszkezelési rendje szerint kezeli a Szervező, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4.   Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

8.5.   Amennyiben a Megrendelő vevői adószám nélküli magánszemély, a fogyasztói jogvita rendezése érdekében Szervező igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

8.6.   Magánszemély Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz is, amely a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez is fordulni: Pest Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
  • Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703 Név: dr. Csanádi Károly
  • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
  • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja.

 

8.7.   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8.8.   Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8.9.   Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

9. Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, 8 évig tároljuk.

Az adatvédelmi tájékoztatót az alábbi linkre kattintva éri el.

Budapest, 2021.10.27.